All posts by Symen

Boek “Flânsum – geschiedenis en herinnering”

feb 23 2015 Uncategorized

boek-flansum-geschiedenis-en-herinneringGepresenteerd onder enorme belangstelling (op zondag 22 februari 2015 in de pleats van Titus de Wolff) het boek  ‘Flânsum’. De ondertitel ‘Geschiedenis en Herinnering’ geeft precies aan waar het over gaat.

Flânsum is een heel oude agrarische nederzetting tussen Rauwerd (Raerd) en Irnsum (Jirnsum). Het begon met een aantal boerderijen op een terp, maar die terp werd al in de 19e eeuw afgegraven. Het boek beschrijft deze boerderijen en hun bewoners, maar het behandelt ook de geschiedenis van het landschap, met vaarwegen en oude voetpaden. In de late middeleeuwen stonden er zelfs een kapel en een stins. Van oudsher was het katholieke deel van de inwoners georiënteerd op Irnsum en hun kinderen liepen dagelijks naar school, over een voetpad door de weilanden naar De Pôle.

Het mooi verzorgde boek in harde kaft telt 140 pagina’s met talrijke foto’s en is in eigen beheer uitgegeven. Het is voor € 25 te koop bij Titus de Wolff, Flânsum nr. 5 en bij de schrijfster Sjoke Brunia-de Wolff, It Fintsje 6 te Raerd.

Bidprentje Johannes Dirks Hollander

dec 25 2014 Uncategorized

Bidprentje-Johannes-Dirks-Hollander-afbeeldingDe boerenzoon Johannes Dirks Hollander, afkomstig van Tzum, trouwde in 1868 met de oudste dochter van een herbergier uit Irnsum. Dat was Richtje Jorna en samen zetten zij de herberg van haar grootvader voort. Na haar vroegtijdig overlijden hertrouwt Johannes in 1875 met Gerbrig van Balen (ook uit Irnsum). In 1889 verkopen zij het etablissement.

Johannes Hollander (1842-1911) overleed in Workum, na een leven vol tegenslagen. Dit blijkt onder meer uit de tekst op de achterzijde van het bidprentje: ‘Het grootste lijden is zielelijden; veel smart kon de mensch verdragen, maar veel zielesmart breekt de lichaamskrachten’.

Opvallend is dat (bijna?) alle uitbaters van het ‘Wapen van Rauwerderhem’ katholiek waren. Lees hier het verhaal over de kasteleins van de oude herberg aan de Wijde Steeg.

Boek “Historische wandelroutes Jirnsum”

nov 23 2014 Uncategorized

boek-historische-wandelroutes-jirnsumOp 27 november 2014 verscheen een nieuw boek over de historie van Jirnsum. Het behandelt de dorpsgeschiedenis in 24 beknopte hoofdstukken, met diverse foto’s van vroeger. Omroep LEO (Leeuwarden) zond op de dag van de presentatie een TV-reportage met de schrijver uit.

Bijzonder is dat elk hoofdstuk is gerelateerd aan een bepaalde (vertel)plek. De  meeste mensen willen namelijk graag weten WAAR iets was. De historische beschrijving is opgedeeld in 3 verschillende wandelroutes, van elk 8 hoofdstukken.

Daarnaast bevat het boek een korte ontstaansgeschiedenis van dit terpdorp aan de rivier, dat zich ontwikkelde tot een lintdorp. Een kaart met de drie wandelroutes completeert het geheel, zodat het ook goed mogelijk is om deze dorpsgeschiedenis thuis op de bank te lezen.

Uitgave: eigen beheer. Aantal pagina’s: 68. Te koop op diverse adressen. Meer info en bestellen: zie Boeken.

Het officiële dorpswapen

nov 01 2014 Uncategorized

In het dorpswapen overheerst het rood. Dat is de kleur van het wapen van Rauwerderhem, de gemeente die voortkwam uit de eeuwenoude grietenij met dezelfde naam. Samen met Utingeradeel en Idaarderadeel ging Rauwerderhem op in de nieuwe gemeente Boarnsterhim, die bestond tot 31 december 2013.

Bij gemeenteraadsbesluit van 8 december 1985 zijn een wapen en een vlag vastgesteld voor de 18 dorpen van Boarnsterhim. Van sommige dorpen waren al wapens bekend. De andere (waaronder Jirnsum) zijn ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldyk en geregistreerd in het “Genealogysk Jierboekje 1986” van de Fryske Akademy, publicatienummer 662.

De golvende zilveren baan over het rode veld van Rauwerderhem staat voor de rivier de Boarn. Het blauwe klaverkruis in het midden is het teken van Mauritius, de heilige aan wie de oorspronkelijke kerk op de oude dorpsterp van Irnsum was gewijd.

Het officiële dorpswapen is in 2014 gedigitaliseerd en voorzien van de dorpsslogan, zoals vastgesteld door Plaatselijk Belang Irnsum, na het uitschrijven van een wedstrijd onder de inwoners in 2013. Van het wapen met slogan is een weersbestendig paneel gemaakt, dat tegelijk met het nieuwe boek ‘Historische wandelroutes Jirnsum’ werd aangeboden.

Naschrift: Sinds zomer 2015 prijkt het dorpswapen onder de plaatsnaamborden bij de toegangswegen naar Jirnsum. Uiteraard is het ook te vinden op de dorps-site van Irnsum.

Personeelsfoto zuivelfabriek Irnsum

jul 27 2014 Gebouwen By
Personeel van zuivelfabriek Irnsum

In 1913 of 1914 is deze groepsfoto gemaakt van het personeel van de zuivelfabriek. De foto was bewaard door een dochter van een van de afgebeelde mannen. Dat was Albert Postma, de 5e persoon van links op middelste rij. Hij was in 1894 geboren te Beetsterzwaag en werkte hier korte tijd (tot maart 1914, toen hij in militaire dienst moest) als plaatsvervangend machinist. Bij zijn vertrek kreeg hij een getuigschrift van de directeur. Dat was E. Kuiper, helemaal rechts op de foto, met voor hem zijn zoontje.

Na zijn diensttijd als mecaniciën op een torpedoboot (en na de Eerste Wereldoorlog) kreeg Postma in 1918 een aanstelling als machinist bij de ‘Electrische Centrale’ in Emmen. Daarbij kwam de aanbevelingsbrief van directeur Kuiper goed van pas. Maar in Irnsum was die inmiddels opgevolgd door Eeltje Banning, die fabrieksdirecteur bleef tot de sluiting in 1938.

Gedichten uit 1825

mrt 19 2011 Uncategorized

Gedichten over Irnsum uit 1825 van de schrijvende boer K.C. Nijdam.
Over het leven en werk van Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) verscheen een artikel in De Vrije Fries 2010. Op 19 maart 2011 was er in Leeuwarden een lezing over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant van 23-03-2011 wijdde er een bespreking aan, in de rubriek ‘bijeengelezen’, met als titel “Dichtende boer Nijdam belangrijke schakel”.

Moord bij Oudeschouw

jan 01 2011 Uncategorized

Moord van 1928 bij Oudeschouw krijgt een vervolg…
De bekende Fries schrijver Hylke Speerstra schreef een nieuwe editie van ‘It wrede paradys’. Daarin staat het aangrijpende verhaal van een emigrant wiens verloofde werd vermoord bij Oudeschouw.

Schaafsma’s uit Irnsum

apr 01 2010 Uncategorized

In maart 2010 verscheen -in kleine oplage- het hier afgebeelde boek. Het gaat over Pieter Jentjes die werd geboren te Irnsum als zoon van een schipper uit een katholieke familie. Hij trouwde in 1787 met Wapke Sybrens. Zij waren de voorouders van één der families met de naam Schaafsma. Op boeiende wijze wordt hun leven in de Franse tijd beschreven. Ook het nageslacht komt uitgebreid aan bod. Het boek telt 120 pagina’s en is geschreven door Siep Schaafsma.

Historische Lezing Irnsum e.o.

mrt 09 2010 Uncategorized

Volle zaal bij historische Lezing in de Bibliotheek te Grou, op 9 maart 2010.
In januari t/m april 2010 vonden er in Friesland vier lezingen plaats over historische onderwerpen. De lezing “Kleasters yn it Boarne gebiet” betrof deze omgeving. Zo was er in Nes (bij Akkrum) een belangrijk klooster van de Duitse Orde. In Aalsum (bij Oudeschouw) stond een vrouwenklooster, dat ooit meer dan 100 nonnen herbergde. Deze lezing werd verzorgd door Prof. dr. Hans Mol van de Fryske Akademy. Hij weet veel van deze materie en kon op een heldere en boeiende wijze vertellen. Er kwamen maar liefst 130 geïnteresseerden op af. Een duidelijk teken dat er veel belangstelling is voor de historie van de eigen omgeving. Hopelijk komt er nog eens een vervolg, want het publiek wil graag meer weten over de stinzen in dit gebied…

Blijk van waardering

sep 11 2009 Uncategorized

Lidmaatschap Fryske Akademy 11 september 2009. Direkteur-bestjoerder Reinier Salverda hat op de Akademy-dei fan 2009 acht nije leden fan de Fryske Akademy beneamd. Ien derfan wie Symen Schoustra, de gearstaller fan dizze webside. Oanlieding fan it lidmaatskip: “syn grutte, oanhâldende niget oan de wittenskip en de Fryske kultuer”.

Elk jaar benoemt de directeur van de Fryske Akademy een aantal nieuwe leden, op basis van hun verdiensten voor de wetenschap en de cultuur m.b.t. tot Friesland. In dit geval betrof dat de initiator en beheerder van de website www.irnsum.nl.