De Grote Blink bij Flansum

Boerderij SC-35 in buurtschap De Blink

Een oud buurtschap

Een buurschap is misschien de beste naam voor De Blink, gelegen tussen Rauwerd en Flansum. Op de Schotanuskaart van 1718 staan hier drie boerderijen op een rijtje.

Situatie vóór 1640

De oudste vermelding is van 1447, wanneer ene Renic Blinctera hier woont (bron Friese plaatsnamen, Gildemacher). In het Register van den Aanbreng uit 1511 komt de naam De Blink (of een variant daarvan) niet voor.

In 1578 komt de aanduiding ‘oppe Blinck’ voor . In 1580 was Dirck Willems hier boer. In 1595 duiken de namen ‘Grote Blinck’ en ‘Lutke Blinck’ op. In 1595 bezat Jencke Aerns, boer te Irnsum op SC-8 en getrouwd met Anna Dircks, land in beide zates. (Hypothese 3 boerderijen: van west-naar-oost Kleine Blink, Grote Blink, Viersma State. Deze laatste stond mogelijk op de plek waar ca 1860 een huis is gebouwd. GJB-1967)

Eigenaren en gebruikers na 1640

In de stemkohieren van 1640 had SC35 twee eigenaren en één gebruiker. In 1698 was het land opgesplitst in twee afzonderlijke blokken: SC-35 Grote Blink met 44 pdm en FC-44 Kleine Blink met 36 pdm. De bewoners van beide boerderijen waren in de loop der tijd vaak familie van elkaar.

In 1698 is de weduwe van Pytter Claesens gebruiker. Ze bezit 22 pdm land van de boerderij. De weduwe haar naam was Trijntje Tietes. Ze bezat in 1708 ook de helft van Flansum SC-30, samen met Sybren Rienx. In 1728 heeft ze 31 pdm van de Blink en zoon Claes Pyters is dan gebruiker. (De notitie ‘voor 1/3 gerechtigd te stemmen’ in FC 1748 doet vermoeden dat het stemrecht was verdeeld over 3 boerderijen op De Blink)

De dochter van Pyter Claesens, Ybeltje Pyters trouwede met Bauke Tjeerds en hun zonen boeren er tot 1778. Jentje Willems Heeringa was in 1788 boer op de Blink en werd in 1798 vermeld als eigenaar van NB-30 te Flansum. Na 1800 wordt grietman Buma van Weidum eigenaar van 70 pdm uit de Grote en de Kleine Blink. Gedurende vrijwel de gehele 19e eeuw verhuurt deze familie de boerderij steeds voor een periode van vijf jaar (voor de hoogste prijs), wat een komen en gaan van huurboeren tot gevolg heeft.

De familie van Es

In 1885 is de familie Van Welderen Rengers eigenaar en Jentje van Es de gebruiker. Als boer werd de laatste opgevolgd door Libbe van Es (getrouwd met Geertje …) en na hen kwam weer een Libbe, de derde generaties Van Es.
Het duurde lang voordat de boerderij werd aangesloten op het lichtnet. De familie Van Es gebruikte olielampen en eten koken deden ze op petroleumstellen. Dat ging een keer bijna mis, toen een beginnende brand net op tijd kon worden uitgemaakt.

De familie Miedema

In 1964 namen Thomas en Sjoerdtje Miedema het stokje over. In mei 1940, toen de oorlog net was uitgebroken, verhuisden zijn ouders naar de boerderij SC-22 aan de Hegedyk. Ze kwamen van Heeg en moesten een jaar overbruggen, voordat ze naar een andere boerderij in Heeg konden. Normaal verhuisde men op 12 mei, maar dat was met Pinkster en dus werd het een paar dagen later. Dit waren ook de dagen dat de Duitse bezetters hier kwamen. Vlak voor de verhuizing werden de koeien nog gemolken. Daarna gingen ze de praam in en voeren ze door Sneek, via de Domp en de Aldfeart naar Rauwerd. Net voor Rauwerd liepen ze nog aan de grond, maar er waren genoeg soldaten in het dorp, met elkaar trokken ze de praam de Kolk in. Vandaar liepen ze met de koeien naar de boerderij, iedereen die een koe vast kon houden, hielp mee. Het was die dag druk in Rauwerd. De familie Doting kwam lopend met de koeien van Boksum naar Flansum. De koeien van de familie Brandsma vertrokken van Flansum naar Blauwhuis. De koeien van Brandsma gingen in dezelfde praam, waar de koeien van Miedema net uit waren gekomen.

Thomas Miedema keerde later vanuit Heeg terug naar deze omgeving, want hij kocht de Grote Blink in 1964 van de familie Van Es. Hij ging voortvarend van start en besloot het oude woongedeelte uit 1872, met melkkelder en opkamer af te breken. Dit was niet meer praktisch en daarom liet hij een nieuw woonhuis voor de boerderij bouwen. Midden in de drukte van de nieuwbouw, wordt dochter Agatha geboren, de jongste van hun vijf kinderen. Thomas en Sjoerdtje boerden hier tot 1982, en werden opgevolgd door hun zoon Gerrit Miedema. In 2019 kwam, met Sjoerd Miedema, de derde generatie op de boerderij.

Situatie 2021: boerenbedrijf van familie Miedema, De Blink 3.

Bronnen: Stemkohier 1640, Boek ‘Flânsum’ door Sjoke Brunia-de Wolff, wwww.hisgis.nl