De Kleine Blink bij Flansum

Afgebroken stelp FC-44 in buurtschap De Blink

Afsplitsing van De Grote Blink

Eén van de drie boerderijen van het buurtschap De Blink, aangegeven op de Schotanuskaart van 1718. Afsplitsing van 34 pdm van naastligger Grote Blink. De stelp is afgebroken in 1968.

Boerderij zonder stemrecht

De boerderij werd voor het eerst genoemd in de Floreenkohieren van 1700, met nummer FC-44, en vermeld als ‘landt sonder huysinge’. Dit is opmerkelijk want de naam ‘Lutke Blinck’ was al in 1595 bekend. Het is aannemelijk dat de boerderij ergens in het midden van de 19e eeuw werd vervangen door een stelp, op dezelfde plek.

Diverse families eigenaren en gebruikers

De eigenaren en bewoners van de Kleine en de Grote Blink blijken nogal eens familie van elkaar te zijn. Van 1700 tot 1748 is de familie Pyter Claesen hier eigenaar en gebruiker van beide zathes. Daarna gaat de boerderij via Jentje Willems Heeringa en de familie Hemminga over naar de familie Van der Goot. Allemaal aan elkaar verwant.

De familie Hospes

De laatste boer was Tom Hospes, die na zijn schoonvader Harmen Koen op de boerderij was gekomen. Uit een huurcontract van 1939 blijkt dat Koen de boerderij op dat moment huurde van Cornelis van der Goot en diens zuster Antje Hylkema-van der Goot.

Herinneringen van zoon Tjitte Hospes: Het was een kleine wereld op de Blink. Er kwamen zelden mensen, hooguit een koopman en in de winter kwamen de buren eens een avond langs. Niet dat het stil was, want we waren met z’n tienen. In de crisistijd, dus voor de oorlog, kon pake Harmen de pacht niet betalen. De pachtkamer bepaalde toen dat het bedrag niet in verhouding was. Daardoor kon de pachtsom worden verlaagd met f 335, een fors bedrag in die tijd. Toen heit (Tom Hospes) boer werd verhuisden pake en beppe naar het huis bij de brug. Heit molk eerst een stuk of twaalf koeien en wij, de jongens, moesten om de beurt mee melken. Ik was geen boer en vond er niets aan. Mooie herinneringen zijn er aan de smalle Flansumerdyk, waar wel eens een melkauto of een vrachtauto met stro in de sloot raakte. Dan moest er een takelauto komen en viel er wat te beleven.

Vanwege de ruilverkaveling is de boerderij gesaneerd en kwam het land bij de omliggende boerderijen. Zo werd de Kleine Blink opnieuw ‘land zonder huizinge’.

Situatie 2021: weiland (stelp in 1968 afgebroken).

Bronnen: Stemkohier 1640, Boek ‘Flânsum’ door Sjoke Brunia-de Wolff, wwww.hisgis.nl