All posts by Symen

Schaafsma’s uit Irnsum

apr 01 Uncategorized

In maart 2010 verscheen -in kleine oplage- het hier afgebeelde boek. Het gaat over Pieter Jentjes die werd geboren te Irnsum als zoon van een schipper uit een katholieke familie. Hij trouwde in 1787 met Wapke Sybrens. Zij waren de voorouders van één der families met de naam Schaafsma. Op boeiende wijze wordt hun leven in de Franse tijd beschreven. Ook het nageslacht komt uitgebreid aan bod. Het boek telt 120 pagina’s en is geschreven door Siep Schaafsma.

Historische Lezing Irnsum e.o.

mrt 09 Uncategorized

Volle zaal bij historische Lezing in de Bibliotheek te Grou, op 9 maart 2010.

In januari t/m april 2010 vonden er in Friesland vier lezingen plaats over historische onderwerpen. De lezing “Kleasters yn it Boarne gebiet” betrof deze omgeving. Zo was er in Nes (bij Akkrum) een belangrijk klooster van de Duitse Orde. En in Aalsum (bij Oudeschouw) stond een vrouwenklooster, dat ooit meer dan 100 nonnen herbergde.

Deze lezing werd verzorgd door Prof. dr. Hans Mol van de Fryske Akademy. Hij weet veel van deze materie en kon op een heldere en boeiende wijze vertellen. Er kwamen maar liefst 130 geïnteresseerden op af. Een duidelijk teken dat er veel belangstelling is voor de historie van de eigen omgeving. Hopelijk komt er nog eens een vervolg, want het publiek wil graag meer weten over de stinzen in dit gebied…

Blijk van waardering

sep 11 Uncategorized

Lidmaatschap Fryske Akademy 11 september 2009.

Direkteur-bestjoerder Reinier Salverda hat op de Akademy-dei fan 2009 acht nije leden fan de Fryske Akademy beneamd. Ien derfan wie Symen A. Schoustra, de gearstaller fan dizze webside. Oanlieding fan it lidmaatskip: “syn grutte, oanhâldende niget oan de wittenskip en de Fryske kultuer”.

Elk jaar benoemt de directeur van de Fryske Akademy een aantal nieuwe leden, op basis van hun verdiensten voor de wetenschap en de cultuur m.b.t. tot Friesland. In dit geval betrof dat de initiator en beheerder van de website www.irnsum.nl.

Prijs voor website

mrt 02 Uncategorized

Op 2 maart 2006 werd in Jirnsum, tijdens de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang, wederom de Verhoeve Promotieprijs uitgereikt. Uit handen van de heer Andringa van de Verhoevegroep, ontving Symen A. Schoustra de Verhoeve Promotieprijs 2006, “Voor het werk dat hij verricht op geschiedkundig en genealogisch vlak en waarvan hij de resultaten publiceert in zowel de dorpskrant ‘De Stim fan Jim’ als op zijn eigen website: www.irnsum.nl.”

In 1997, toen de Verhoeve groep hier een nieuw bedrijfspand bouwde, besloot de directie de Verhoeve Promotieprijs in het leven te roepen. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor mensen die zich inzetten voor de promotie van het dorp. In 2006 werd de Promotieprijs voor de laatste keer uitgereikt.

Naschrift: “Ik ben zeer vereerd met deze blijk van waardering en ervaar het als een grote aansporing om door te gaan met de geschiedschrijving van Irnsum / Jirnsum”.

Laatste publicatie Yge Damsma

jan 01 Uncategorized

Over de historie van Jirnsum heeft Yge Damsma een boekje samengesteld. Hij zei er het volgende over: “It lei net yn’e bedoeling om op myn âlde dei noch útjouwer to wurden, mar ik foun safolle nijsgjirrige saken oer froeger en dat woe ik ek foar oaren tagongklik meitsje”.

Damsma, die altijd in Jirnsum heeft gewoond, wist veel over de geschiedenis van dit dorp. Zo schreef hij diverse publicaties, onder meer over het verleden van de verenigingen in het dorp.  Hij werkte mee aan het belangrijkste boek (‘die met de zwarte kaft’) over de dorpsgeschiedenis: “Fan terp nei terprâne”, dat verscheen in 1993.

Verder heeft Damsma zich op gemeentelijk niveau vaak ingezet voor de belangen van het dorp. Hij overleed in het najaar van 2005.