Naam: – (SC33 = FC34 = 66 pdm) Afgebroken 1834.
1640: eigenaar Anthoni van der Burgh (papist), gebruiker Piter (Pytter Oeges).
1698: eigenaren Grytie Jentjes (38 pdm), Hoyte Dircx (17 pdm), Hoyte Dircx met Pyter en Eesge Hendrix (5 pdm), majoor Eminga (6 pdm), gebruiker weeskind van Bocke Payes & Antje Willems Nijdam.
1700: eigenaren Gryttie Jenties erven + anderen, gebruiker Douwe Willems Nijdam.
1708-1718: eigenaren Jos Jans (23 pdm), Pyter Sybrens en Jentie Oeges wees (15 pdm), Esge Hendrix (3 pdm), majoor Eminga (6 pdm), Otte Lolkes (19 pdm), gebruiker Douwe Willems Nijdam.
1728: eigenaren ds Nicolaides (23 pdm), bijzitter Heringa en Jentie Oeges (15 pdm), Esge Hendrix erven (9 pdm), majoor Eminga papist (8 pdm), Otte Lolkes (19 pdm), gebruiker Douwe Willems Nijdam.
1738: eigenaren ds Nicolaides (23 pdm), bijzitter Heringa en Jentje Oeges wed (15 pdm), Otte Lolkes (19 pdm), Wybe Piers (9 pdm), gebruiker Douwe Willems Nijdam wed.
1748: eigenaren als in 1738, gebruiker Jan Ates.
1758: eigenaren Anna Nicolaides (23 pdm), Oege Jentjes (15 pdm), Otte Jans (19 pdm), P.W. Jellema (9 pdm), gebruiker Jan Ates.
1768: eigenaren R. Lanting (23 pdm), Jentje Oeges erven (7 pdm), Oege Jentjes (7 pdm), O. Hogenbrug (9 pdm), Otte Jans (9 pdm), P.W. Jellema (9 pdm), gebruiker Jan Ates.
1778: eigenaren ds Lanting (23 pdm), Oege Jentjes (15 pdm), O. Hogenbrug (9 pdm), Otte Jans (9 pdm), P.W. Jellema (9 pdm), gebruiker Heere Annes.
1788: eigenaren Douwe Lanting (23 pdm), Oege Jentjes (15 pdm), O. Hogenbrug wed (9 pdm), Otte Jans (9 pdm), bijzitter Jellema (9 pdm), gebruiker Heere Annes.
7798: eigenaren R. Lanting wed (23 pdm), Oege Jentjes (15 pdm), O. Hogenbrug wed (9 pdm), Otte Jans (9 pdm), P.W. Jellema erven (9 pdm), gebruiker Heere Annes.
1818: eigenaren Jentje de Groot, Egge Hogenberg, Hendrik+Wabe+Wybe Jellema, D.H. Sybrandy, Douwe R. Zijlstra, mevr J. van Riesen, gebruiker Jentje Jeltes de Groot.
1828: eigenaar Jelle Jentjes de Groot, gebruiker Jelle Jentjes de Groot.
1829: eigenaren diverse (landerijen gekocht door naastliggers).
1834: afbraak van de boerenhuizinge op de terp, perceel B522.

Meer informatie in artikel.

Boerderijen: vertelpunt