Naam: – (SC28 = FC29 = 30 pdm)
1640: eigenaar Cloosterlanden (Staten van Friesland), gebruiker Aucke Takes.
1698/1700: eigenaar Homme van Camstra, gebruiker Pytter Gerbens.
1708/1718: eigenaar Homme van Camstra, gebruiker Ente Reiners.
1728: eigenaar houtvester Burmania cf, gebruiker Ente Reiners.
1738/58: groot 32 pdm, eigenaren mevr L.C. van Hiemstra (hornleger+stem), Kerk Rauwerd, gebruiker Ente Reiners.
1768/78: eigenaren grietman Van Eysinga (hornleger+stem), Kerk Rauwerd (land+huizinge), gebruiker Ente Reiners Sybranda.
1788/98: eigenaren mw Van Eysinga, Kerk Rauwerd, gebruiker Bernard Eeltjes Holtrop.
1818/28: eigenaren jhr Van Eysinga (hornleger), Kerk Rauwerd (1/2 land), Sytse Jelles Roorda (1/2 land), gebruiker Minne Boersma.
1828: eigenaren Kerk Irnsum (1/2), Sytze Jelles Roorda (1/2), gebruiker Minne Boersma.
1838: eigenaren jhr van Eysinga (hornleger), Kerk Irnsum (1/2 land), Gerlantje+Antje+Sybren Jorna (1/2 land), gebruiker Minne Boersma.
1850: huis+erf op B575.
1850: eigenaren Eysinga, Kerk Irnsum (1/2 land), Gerlandtje+Antje+Sybren Jans Jorna (1/2 land), gebruiker D. van der Weide.
1858-1868: eigenaren fam Eysinga (hornleger), kerk Irnsum (1/2 land), Antje Jorna & Doede Gerrits van der Weide (1/2 land), gebruiker Doede G. van der Weide.
1889: eigenaren Klaas Feites de Haan (huis+15 pdm), kerk Irnsum (20 pdm), gebruikers: Radersma (3 jaren), vervolgens Doeke v/d Weide en Meinte v/d Weide.
1955: eigenaren Klaas Feites de Haan erven, gebruiker Meinte van der Weide.
1957: boelgoed na overlijden Meinte van der Weide. Gebruikers Tjassing, Schuttebeld.
1966: afbraak boerderij.

Bronnen: dH 25-03-1955, boek Flânsum.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt