Naam: – (SC26 = FC27 = 72 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Joucke Heres.
1698: eigenaar Tjallingh Homme van Camstra, gebruiker Houcke Heeres
1700: eigenaar Homme van Camstra, gebruiker Joucke Herres.
1728: eigenaar houtvester Burmania cf, gebruiker Jouke Heres.
1830: eigenaar?, gebruiker Ruurd Klazes Nijdam & Tetje Gerbens Sienema.
1832: eigenaar Klaas Sybrens Nijdam erven, gebruiker…
1833: eigenaar fam Nijdam, gebruiker Ruurd Klazes Nijdam.
1842: eigenaar fam Nijdam, gebruiker Klaas & Jacob Sybrens Nijdam.
1850: huis+erf op B
1840/50: eigenaar …, gebruiker Sjerp Jacobs Piersma & Sytske de Graaf.
1850: herbouw van de boerderij (schuur nog aanwezig anno 2021).
1870: eigenaar fam Nijdam?, gebruiker Keimpe Ruurds Nijdam & Jetske Sjerps Piersma.
1890: eigenaar?, gebruiker Rients Sybrandy & Geertje Piersma.
1896: eigenaar?, gebruiker Oepke Offringa & Jetske? Westra.
1906: eigenaar?, gebruiker Jelle Offringa & Janke Hellinga.
1915 (ca): bouw van nieuw voorhuis.
1916: eigenaar?, gebruiker Hermanus Jager & Liesbeth Wierda.
1929: eigenaar?, gebruiker Bonne Hylkema.
1955: eigenaar fam Hotsma, gebruiker Kees Hotsma (per mei 1956).
2020: verkoop gebouw aan Olaf Keur (landerijen aan nabije boeren).

2021: woonboerderij, adres Rijksweg 4.

Boerderijen: vertelpunt