Naam: – (SC26 = FC27 = 72 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Joucke Heres.
1698: eigenaar Tjallingh Homme van Camstra, gebruiker Joucke Heeres.
1700: eigenaar Homme van Camstra, gebruiker Joucke Herres.
1708: eigenaar jr Tjalling Hommo van Camstra (tot Mindertsga), gebruiker Jouke Herres.
1718: eigenaar jr Tjalling van Camstra, gebruiker Jouke Herres.
1728: eigenaar houtvester Burmania cf, gebruiker Jouke Heres.
1738: eigenaar Jouke Heeres, gebruiker Jouke Heeres.
1748: eigenaar Jouke Heeres erven, gebruiker Claas Joukes.
1758: eigenaar Klaas Joukes 1/2, Jacob en Jetsje Seerps 1/2, gebruiker Klaas Joukes.
1768: eigenaar Klaas Joukes erven 1/3, Jacob en Jetske Sjerps 1/2, gebruiker Sijbren Klazes Nijdam.
1778: eigenaar Sijbren Clazes 1/2, Claas Joukes wed 1/6, Jacob Sjerps 1/6, Wijnsen Pijtters 1/6, gebruiker Sijbrens Clazes Nijdam.
1788: eigenaar Sijbren Klazes Nijdam 5/6, Jacob Sjerps 1/6, gebruiker Sijbren Klazes Nidam.
1798: eigenaar Sybren K. Nidam (alle mede-eigenaren uitgekocht), gebruiker Sybren K. Nijdam.
1818: eigenaar Klaas Sybrens Nijdam, gebruiker Klaas Sybrens Nijdam.
1828: eigenaar Ruurd K. Nijdam 1/3, Piersma Nijdam 1/3, Sybren Nijdam kinderen 1/3, gebruiker Ruurd K. Nijdam.
1830: eigenaar?, gebruiker Ruurd Klazes Nijdam & Tetje Gerbens Sienema.
1832: eigenaar Klaas Sybrens Nijdam erven, gebruiker Ruurd Klazes Nijdam.
1838: eigenaar Geeske Dotinga (wed K.S. Nijdam) 1/2, Piersma junior 1/2, gebruiker Durk E. Rollema (ev Geeske Dotinga).
1842: eigenaar fam Nijdam, gebruiker Klaas & Jacob Sybrens Nijdam.
1848: eigenaar Sjerp Jacobs Piersma, Jacob S. Piersma, Geeske Dotinga (ev Rollema), gebruiker Sjerp Jacobs Piersma.
1850: huis staat op kadaster Rauwerd B-278.
1850: herbouw van de boerderij (schuur nog aanwezig anno 2021).
1858: eigenaar Sjerp J. Piersma en vrouw Sytske de Graaf, gebruiker Sjerp J. Piersma
1868: eigenaar Sjerp J. Piersma, gebruiker Sjerp J. Piersma.
1870: eigenaar fam Nijdam?, gebruiker Keimpe Ruurds Nijdam & Jetske Sjerps Piersma.
1890: eigenaar?, gebruiker Rients Sybrandy & Geertje Piersma.
1896: eigenaar?, gebruiker Oepke Offringa & Jetske? Westra.
1906: eigenaar?, gebruiker Jelle Offringa & Janke Hellinga.
1915 (ca): bouw van nieuw voorhuis.
1916: eigenaar?, gebruiker Hermanus Jager & Liesbeth Wierda.
1929: eigenaar?, gebruiker Bonne Hylkema.
1955: eigenaar fam Hotsma, gebruiker Kees Hotsma (per mei 1956).
2020: verkoop gebouw aan Olaf Keur (en landerijen aan nabije boeren).

2021: woonboerderij, adres Rijksweg 4.

Boerderijen: vertelpunt