Naam: – (SC20 = FC21 = 50 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Douue (Douwe) Outgers.
1698: eigenaar Tjalling Homme van Camstra (2/3), Kerk Rauwerd (1/3).
1700: eigenaar hr Homme van Camstra (2/3), Kerk Rauwerd (1/3), gebruiker Wynsen Wybes.
1728: eigenaren houtvester Burmania en Kerk Rauwerd (1/3), gebruiker Outger en Claes Wynsens.
1788: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Lolke Annes wed.
1850: huis+erf op B361.
1858: eigenaren Hessel, Haring en Jantje (e.v. Jouke Popkes Deelsma) Harings Postma, gebruiker Haring Harings Postma.

Boerderijen: vertelpunt