Naam: – (SC19 = FC20 = 70 pdm)
1640: eigenaar Weeshuis (weeshuysvoogden) Franeker, gebruiker Ime Reins (Reyns).
1698: eigenaar de heer grietman jhr Tako van Burmania
1700: eigenaar jhr Tacco (Taco) van Burmania, gebruiker Hylcke Ymes.
1728: eigenaar Tjerk + erven Sytze Thomas Dotinga, gebruiker Jorryt Hylkes wed.
1788: eigenaar bijzitter Thomas Sytzes Dotinga, gebruiker Dirk Wouters
1850: huis+erf op B373.

Boerderijen: vertelpunt