Naam: – (SC13 = FC13 = 69 pdm)
1640: eigenaar jhr Aldringa, gebruiker Haye Hotses.
1698: eigenaar Edzert van Burmania Grietman Ferwerderadeel, voor zijn kinderen bij wijlen Teth Catharina van Roorda van Eysinga (1/3), Cecilia van Humalda voor haar kinderen bij wijlen Tjalling Edo Johan Heeringa van Eysinga (1/3), hopman Nicolaus Havinga e.v. Erzelia van Eysinga (1/3). Te zamen erfgenamen van wijlen Frans van Esyinga cum uxore.
1700: eigenaar Frans en Aeltie van Eysinga erven, gebruiker Jantie Gatses.
1728: eigenaren Claas Gatses, Douwe Gatses, gebruiker Claas Gatzes.
1788: eigenaren (a) wed Keimpe Klazes, nom libre voor ½ van ‘t halve hornleger en de geheele huisinge met 42 pdm land, zelf gebruiker. (b) wed Murk Cornelis Reen ‘t halve hornleger en 23 pdm land, gebruiker Homme Ruurds.
1818: eigenaren (a) Klaas en Sibbeltje Keimpes Wierda (zathe met 42 pdm), zelf gebruiker. (b) mevrouw Bienema (4 pdm), gebruiker Marten R. Stilma. (c)  Jente O. Breursma, gebruiker Taeke Willems. (d) Kerk Rauwerd (1 pdm), gebruiker Evert Klazes.
1828: eigenaren (a) Klaas en Sibbeltje Keimpes Wiarda (zathe met 42 pdm), zelf gebruiker. (b) talrijke erven Bienema (4 pdm), gebruiker Marten R. Stilma. (c)  Johannes en Oege Aukes Breursma, gebruiker Taeke Willems.
1838: eigenaren (a) jhr. T.A.J. van Eysinga (42 pdm), gebruiker Lolke van Gorkum. (b) mevr P.A. van Bienema (4 pdm), gebruiker Marten Stilma. (c) jhr. T.A.J. van Eysinga (23 pdm), gebruiker Durk H. Sybrandy.
1858: eigenaren jhr. T.A.J. van Eysinga (42 pdm), zelf gebruiker. (b) mevr P.A. van Bienema (4 pdm = B-236 aan Hegedyk), gebruiker Willem Fetzes Koopmans. (c) jhr. T.A.J. van Eysinga (23 pdm), gebruiker Durk H. Sybrandy.

Boerderijen: vertelpunt