Naam: – (41 pdm, afgesplitst van SC-30)
1778: eigenaar Rients Sybrens, gebruiker Rients Sybrens.
1788: eigenaar Meinte Foekes, gebruiker Douwe Rintjes wed.
1798: eigenaar Jentje Heeringa, gebruiker Pier Jans.
1818: eigenaar Sytse Jelles Wiersma, gebruiker Sytse Jelles Wiersma.
1828: eigenaren Wimkje Wiersma en Jochem van der Goot, gebruiker Jetse van der Goot.
1828: percelen B 499, 504, 505, 527, 528, 529, 535, 593, 628, 629, 644, 646.
1850: huis+erf op B 527 (opm: B 531 is huis+erf van zusterboerderij)
1850: eigenaren Wimkje Wiersma, echtg. van Jetse Aukes van der Goot (1/4), J.A. van der Goot namens de kinderen van Auke en Popke, gebruiker Jetse van der Goot.
1868: eigenaren J. van der Goot en W. Wiersma, gebruiker J. van der Goot.
1895: eigenaar mej. Boltjes, gebruikers gebr Rypkema.
1927: eigenaar Oebele Olivier, gebruiker Jan Rypkema.
1940: eigenaar Oebele Olivier, gebruikers Akke Olivier & Feike Doting.
1971: sanering = beëindiging boerenbedrijf vanwege de ruilverkaveling.
[1971: de gebroerders Sikke en Oepi Doting worden boer op RFC-43]

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt