Naam: De Kleine Blink (34 pdm)
1640: niet in stemkohieren; floreenkohier FC-44 als latere afsplitsing van SC-35.
1700: eigenaar Pyter Claesen, gebruiker Pyter Claesen.
1718: eigenaar Pyter Claesen wed, gebruiker Pyter Claesen wed.
1728/38: eigenaar Ybeltje Pieters, gebruiker Ybeltje Pieters.
1748: eigenaar Pyter Claesens erven, gebruiker Pyter Claesens erven.
1758/68: eigenaren Tjeerd, Pieter en Titte Baukes, gebruikers T+P+T Baukes.
1778: eigenaren T+P+T Baukes (3/4), D. Dotinga (1/4), gebruiker Rients Ottes.
1788: eigenaren Lolke Hoites erven (3/4), T. Dotinga (1/4), gebruiker Pieter Jentjes.
1798: eigenaren Broer Annes, fam Lolkes, gebruiker Tjalling Jans.
1818: eigenaren Sytze Jelles Wiersma (18 pdm), Eeltje Tjallings (7 pdm), Doeke Dotinga (6 pdm), Tjerk Dotinga (3 pdm), gebruikers Sytse Wiersma (18 pdm), Okke Okkema (7 pdm), Doeke Dotinga (9 pdm).
1828: eigenaar Jentje Willems Heeringa, gebruiker Jentje Willems Heeringa.
1832: huizinge staat op B 490 (zie kadasterkaart hisgis).
1838: eigenaar Reinouw Heeringa & Hemke Hemminga, gebruiker Hemke Hemminga.
1851: eigenaar Hemke Ages Hemminga, gebruiker Auke Synes van der Goot,
1880: eigenaar Hemke Ages Hemminga, gebruiker Symon de Jong.
1885: eigenaar Hemke Ages Hemminga, gebruiker Wisse Dijkstra.
1890: eigenaar Auke van der Goot, gebruiker Auke van der Goot.
1939: eigenaren Cornelis en Antje v/d Goot, gebruiker Harmen Koen.
1968: afbraak van de stelpboerderij, de laatste boer was Tom Hospes.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt