Naam: (20 pdm)
1640: eigenaar Tjalling van Eysinga, gebruiker Geertsen Haitses.
1700: eigenaar grietman Edzardt van Burmania, gebruiker ontvanger Claes Aebbes.
1728: eigenaar F.J.J. Heringa van Eysinga (50%), U.A. van Burmania (50%), gebruiker Rienk Jacobs.
Huis afgebroken; bron GJB-1994.

Boerderijen: vertelpunt