Naam: (60 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Freerck Syoerts.
1700: eigenaar Frans van Eysinga erven, gebruiker Ycke Ruierdts.
1728: eigenaar oud grietman U.A. van Burmania, gebruiker Rinse Arjens.

Boerderijen: vertelpunt