Naam: Klein Toetsma (70 pdm)
1640: eigenaren  Jan Synes, bijzitter Tetman Ypes, gebruiker Willem Tjaerds.
1698: eigenaar Bruino Pluim nu, gebruiker Johannes Jelles.
1708: eigenaar Bruino Pluim nu, gebruiker Johannes Jelles wed.
1718: eigenaar Bruino Pluim nu, gebruiker Rienk Ruurds.
1728/38: eigenaar Bruno Pluim nu te Leeuwarden, gebruiker Rienk Ruirds.
1748/58: eigenaar A.C. van Scheltinga, gebruiker Pijtter Pijtters.
1768/88: eigenaar grietman Van Scheltinga, gebruiker Pijtter Pijtters.
1798: eigenaar grietman Van Scheltinga, gebruiker Ruurd Reins.
1818: eigenaren J.W. van Scheltinga, J.C. Bergsma wed, gebruiker Ruurd Reins (Reitsma).
1828: eigenaar Willem Faber, gebruiker Willem Faber.
1838: eigenaren Ynze Tjeerds Oedsma erven (Janke, Jantje, Akke, Tjetje, Martzen), gebruikers dezelfde.
1858: eigenaren en gebruikers Wijtze Gerrits van der Meer (4 ha), Pieter Willems Nijdam (1 ha), Homme Fokkes de Jong en Meinte Annes Boersma (52 roeden), Geertje Binnerts Halbertsma (3 ha), Willem Faber (2 ha), Durk Oetsma (1,5 ha), Pieters Wisses Deelstra, J.G. Harmsema, A.G. Harmsema, Thomas Tettes Boonstra, Jisk van der Meulen.
Van de boerderij van 25 ha resteerde een koemelkerij.
vóór 1900-1918: bewoner Klaas Staatstra & Tetje Bergsma.
1918: eigenaar Jan Uilkema & Teuntje van der Meer, gebruiker dezelfde.
1950: eigenaar Wijbe Huisman & Ietje van der Meer.
1961+1966: grote verbouwing
1968: kleine boerderij met 20 pdm eigen land en ca 20 pdm bijgehuurd.

Boerderijen: vertelpunt