Naam: It Heechhiem / Het Hooghiem
1640: eigenaren Aern Pyters erven, van Wijngaarden (Wigara) erven, gebruiker Broer Jentjes.
1698: eigenaren Bonne Willems (20 pdm), mr Claas tot Kimswerd (20 pdm), Harm Jans (20 pdm), De Cock (10 pdm), gebruiker Bonne (Binne) Willems.
1708: eigenaar Bonne Willems, gebruiker Bonne Willems.
1718: eigenaren Harm Jans (25 pdm), kinderen Bonne Willems (25 pdm), De Cock (20 pdm), gebruiker Bonne Willems kinderen.
1728: eigenaren Harmen Jans, Tomas Andries, Jacob Tomas, gebruiker Harmen Jans.
1738: eigenaren Harmen Jans wed (1/2) en Thomas Andries (1/2), gebruiker Harm Jans wed.
1748/58: eigenaren Harm Jans erven (Eke en Antie Thomas), Cornelis Anthoni Hogerhuis, gebruiker Tjebbe Harms.
1768: eigenaren Taje Harms wed, Tjibbe Harmens, Reid Harmens, Jetske Harmens, gebruiker Tjibbe en Reid Harmens.
1778: eigenaren Teije Harmens wed, Ried Harmens, Minke Harmens erven, Jetske Harmens, gebruiker Reid Harmens.
1788: eigenaren Jisk Harmens, Jisk Sjoerds, Jisk Jentjes, Harmen Doekeles, Auck Feikes, Ype Gjalts, Aafke Hessels, Minke Pijtters, Hinke Dirks, Jentje Dirks, Sjoerd Klaases, Antje Klaases, Taije Klaases, gebruiker Gerben Jans.
1798: eigenaren Tjitske Sjoerds, Pijtter Jans, Harmen Doekeles, Akke Feikes, Sjoerd Feikes, Feike Bouwes, Ype Gjolts, Auke Hessels, Tjitze Jacobs, Antje Klaases, Taije Klaases, gebruiker Gerben Jans.
1818: eigenaren Froukje Wijbrens, Tjitze Jacobs de Boer (zie FSC14), gebruiker Gerben Jans.
1828: eigenaren Froukje Wijbrens, Jacob Feikes, Fetze de Boer, Sijtse Herres Tietema, Auke Ruurds Wartena, gebruiker Gerben Jans.
1838: eigenaren Sjoerd F. Roorda, Jacob Oosten, Auke S. van der Goot, Jan Sijnes van der Goot erven, Tjitze de Boer, Wijberen Algera, gebruiker Anne G. Ringnerie (Ringnalda?).
1850: eigenaren Ruurd Wartena, Klaaske Wartena, Feike Tietema, Binnert Halbertsma, Pieter Siebrens van der Velde, Klaas Jans van Riezen, Jelle Sikkes Koldijk, Gerrit Jans van der Berg, Jan Klaases van Riezen, Jochum van der Goot, gebruiker Auke Tj. Bakker.
1858: eigenaren Ruurd Aukes Wartena, Herre Aukes Wartena, Johannes en Binnert Halbertsma, Bauke van der Velde wed, Ruurd Jacobs van Riezen, Andries Jans van Riezen, Gerrit Jans van der Berg, Jochum Aukes van der Goot, gebruikers Auke Tjeerds Bakker (en Auke van der Goot voor 1 perceel).
1870: eigenaar Pieter Wisses Deelstra (koopt boerenhuizinge + 6 pdm) & Antie Gooitses Harmsma.
1886: Gooitzen Pieters Deelstra & Wipkje van der Schaaf.
1914: Pieter Wisse Deelstra & Hijlkje Geertruida van der Meer.
1952: Wiepke Deelstra & Maaike Lantinga.
1964: eigenaar Pieter Deelstra, gebruiker Herre Hooghiemster.

Boerderijen: vertelpunt