Naam: (skoallepleats) (SC6= FC7 = 30 pdm)
1640: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Obbe Gerrits.
1698: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Abraham Buwes.
1700: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Abraham Bouwes 11 ha.
1728: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Hessel Ates.
1832: eigenaar Hobbe Baert van Sminia.
Locatie: oude schoolhuis, eind 19e eeuw gingen de landerijen over naar VH-06.
De ‘Kercke Boerehuysinge’ was in 1731 een boerderij met schoolhuis er aan vast (zie FA Schoolmeesters van Idaarderadeel).

Boerderijen: vertelpunt