Naam: De Byle (SC5 = FC6 = .. pdm)
1640: eigenaren Sytse en Diurre Idzarts zonen, Antie Claases weduwe, gebruiker Antie Clases weduwe.
1728: eigenaren Grietman Camstra erven, oud kolonel Scheltinga, mevr Sytzama, gebruiker Johannes Feikes.

Boerderijen: vertelpunt