Naam: Jornema (SC4 = FC5 = 80,5 pdm) op terpnederzetting Wilaard.
1640: eigenaren Heere Pyters erven en Symen Alberts, gebruiker Symen Alberts.
1698: eigenaren Symen Ockes (22 pdm),Trijntje Doedes (4 pdm), Jan Everts, Uilck Annes (36 pdm), Gerrit Doedes (4 pdm).
1708-1738: eigenaren Bocke Sytses (54 pdm), Bruinsma, grietman Regnerus v Andringa (4 pdm), gebruiker Bocke Sytses cf.
1748: eigenaren fam Van Camstra, burg Bourboom, secr Bruinsma, gebruiker Tjesse Reinders.
1748: zonder huizinge, de landerijen zijn (grotendeels?) bij naastligger Jelgersma State gevoegd.
1966: een varkenshok was het enige nog zichtbare overblijfsel van de boerderij.

Boerderijen: vertelpunt