Naam: – (SC30 = FC31 = 96 pdm)
1640: eigenaar juffr. Fritsma (papist), gebruikers Gerryt Idses en Haytse Wabes.
1698: eigenaren Godschalck Knyf (1/4), Van der Laen (1/4), jhr Camminga papist (1/2), gebruiker Sybren Jans.
1700: eigenaren raadsheer Knyff (1/4), Van der Laen (1/4), Camminga (1/2), gebruiker Sybren Jans.
1700: eigenaren Trijntje Tietes en Sybren Rienks (1/2), jhr  Camminga (1/2), gebruiker Sybren Jans papist.
1718: eigenaren Trijntje Tietes papist, Sybren Rienx papist, gebruiker Sybren Rienx papist.
1728: eigenaren Tryntje Tietes erven (80 pdm), Sybren Rienks (13 pdm), gebruiker Sybren Rienks.
1738: eigenaren Claes Pieters (20 pdm), Semke Lolles (20 pdm), Lolke Hoites (22 pdm), Gelke sybrens (22 pdm), Rients Sybrens (8 pdm), gebruiker Gelke Sybrens.
1748-1758: eigenaren Simke Lolles (26 pdm), Lolke Hoites (29 pdm), Gelke Sybrens (29 pdm), Rienst Sybrens (8 pdm), gebruiker Rienk Sybrens.
1768: eigenaren Trijntje Simkes (26 pdm), Lolke Hoites (25 pdm), Rienk Sybrens (41 pdm), gebruiker Rienk Sybrens.
Hypothese: de boerderij wordt gesplitst en Rienk (of Rients) Sybrens gaat met 41 pdm verder op de nieuwe boerderij NB-30.
1778: eigenaren Gelke en Ulbe Simkes, Pyter Anskes en Bonte Everts (ieder 1/4 deel van 26 pdm), Jacob en Hindrik Lolkes (elk 1/3 deel van 25 pdm), Broer en Bouwe Annes (samen 1/3 deel van 25 pdm), gebruiker Hille Douwes.
1788: eigenaren als in 1778, gebruiker Sybren Lolkes.
1798: eigenaren Gelke Simkes (1/8), Ulbe Simkes (1/8), Bote Everts (1/8), Pieter Aukes (1/8), Jacob Lolkes (1/6), H. Lolkes wed (1/6), Broer en Bouwe Annes (1/6), gebruiker Sybren Lolles.
1818: eigenaar Hoyte H. Hanema, gebruiker Hoyte H. Hanema.
1828-1838: eigenaren Hoite Hanema, Frans Lourens, Murkje Gerbens, Thomas Galema, gebruiker Hoite Hanema.
1828: percelen B 526, 530-534, 592, 594, 620, 630, 631.
1850: huis+erf op B 531 (opm: B 527 is huis+erf van zusterboerderij).
1850-1858: eigenaren Hoite Hanema (1/4) Bouwe de Boer (1/4), Wieger+Gerben+Ysbrans+Thomas Galema (1/4), Jelle en Sjoerd Rolsma (1/4), gebruiker Hoite Hanema.
1851: herbouw na brand op B 531 door Hoyte Hendriks Hanema.
1868: eigenaren van 12-76-0 ha Hendrik en Janke Hanema (1/6), A.S. van der Wal (2/6), Trijntje en Japke Hanema (1/6), Ymkje de Boer en P. Pietersma (2/6), gebruiker Hendrik Hanema. Opmerking: afgesplitst 3 percelen naar nieuwe eigenaren, Heerke Westra (2-94-0 ha), Jan van Scheltinga (2-94-0 ha), jhr Cornelis van Eysinga (0-18-0 ha).
1895: eigenaar Pier Eiles van der Gaast, gebruikers Geeltje van der Gaast & Ruurd van der Velde.
1925: gebruiker Pier van der Velde.
1954: gebruiker Ruurd van der Velde.
1994: gebruikers Antje van der Velde & Hoyte Haringsma.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt