Terug naar hoofdstuk    Naar homepage

Het Blaauwfeest te Irnsum op 20 juli 1903

Uit de Hepkema's Courant van zaterdag 25 juli 1903:

"De blijde dag is aangebroken! Irnsum viert feest. Vlaggen wapperen, 't zonnetje straalt van vroolijkheid. Midden in den nacht zijn reeds ijverige handen aan den gang gegaan, om bij 't aanbreken van den dag klaar te zijn. Alles ter eere van den jubilaris! Alles ter eere van het 40-jarig jubilé van meester Blaauw! Irnsum viert feest heden, Irnsum huldigt een verdienstelijk dorpsgenoot. En jong en oud, rijk en arm, Hervormden, Katholieken, Doopsgezinden, allen hebben ze zich vereenigd, om 'hun' meester te huldigen. Geen standsverschil, geen politieke of godsdienstige richting geldt heden. Eén in alles! Harmonie!
Ekke Blaauw schoolhoofd te Irnsum
De "tweede" school aan het zuideinde van het dorp

Negen uur in den morgen. De feestcommissie, bestaande uit de heeren B. Tacoma, A.G. van Balen, D. Talsma, H.S. Hoekstra, P. van der Molen, D.T. Pasma Hz., D. de Leeuw en mej. T. Zwama, begeeft zich naar den jubilaris om hem geluk te wenschen. De schoolkinderen vereenigen zich op het schoolplein en brengen meester hun aubade."
"Het programma, afgedrukt in de feestcourant 'De Jubilaris - nieuws en advertentieblad voor Irnsum en omstreken' spreekt van optochten, aanbieding van cadeaux, kermesse d'eté, concert en vuurwerk. 't Feest wordt voor de jeugd in school voortgezet tot 12 uur.

Intusschen kunnen we in 't dorp onze oogen den kost geven. Hier een gezelschap Tiroler zangers, daar hoornmuziek, elders een draaiorgel, een troepje liedjeszangers, Dibbels de hardlooper, die 36 uren aan een stuk zal doorloopen. Elck wat wils! Daar komt een troep zigeuners het dorp binnenrennen en geeft voorstellingen met een zwarten beer. De rechte feeststemming is er reeds lang, was er al om negen uur. En 't prachtige weer doet de rest.
De schoolopziener en kerkvoogden complimenteeren ondertusschen den jubilaris."

U onzen groet! O, Meester!

op deez' blijden stond
Zingt elk van ons uit 's harten grond
Een vroolijk Heil U tegen!
Voor al het goede, ons bereid;
Blijf ons nog lang ten zegen!

Plechtig klinkt die hulde uit heldere kinderkeeltjes en vol eenvoud zeggen de frissche stemmetjes, wat het kinderhart voor Meester voelt.

Het spreekt van zelf, dat een schoolfeest vandaag bovenaan op het programma staat. Maar ook de oud-leerlingen, de oudsten reeds met grijzende haren, moeten hun dankbaarheid uiten; zij willen toonen, dat hunne gehechtheid en liefde voor Meester niet in ijdele klanken bestaat.

"Twee uur: Plechtige aanbieding van de cadeaux, voorafgegaan door een optocht door het dorp. Allen scharen zich op het schoolplein tot ver daarbuiten; men kan op de hoofden loopen. Achtereenvolgens heeft de aanbieding plaats door: de ingezetenen van Irnsum, de schoolkinderen, het onderwijzend personeel, het zangkoor 'de Harmonie'. Alles vergezeld van hartgelijke woorden, tolken van een diepe waardeering, hulde aan een welbesteed leven. Veel wordt er gesproken, waarbij ook het gemeentebestuur zich aansluit, en telkens als een spreker eindigt, klinken vreugdekreten uit de dicht opeengepakte menigte.

Lang leve meester Blaauw! Men zwaait met hoeden, men wuift met handen den grijzen jubilaris en diens echtgenoote toe, de hiep hiep hoera's! zijn niet van de lucht. Een der schooljongens spreekt namens zijne medeleerlingen; de kleine vent schijnt geen last van z'n zenuwen te hebben en brengt het er netjes af."

De Harmonie zingt een feestlied:

Wez wolkom, wolkom. warb're man,
Dy 't, fjirtich jier oanien,
Syn paed mei soarch for 't underwys
Oan 't no ta hat bigien.
Bliuw lang yet sparre for de wrald,
En mei 't Jo tige gean!
Bliuw oan Jins hus mei ljeafde boun,
For ús as Frjeon bistean!

Hwa is 't dy 't jimmer, ier en let
Syn best for oaren die?
En troch syn omgong, frjeonlik aerd,
Syn mastersplak forstie?

En dan klinkt het in accoordenjubeling:
't is master Blaauw, ús aller frjeon,
Dy't hjoed dy eare krijt;
De man, dy 't yet mei krigele moed
Him trou oan wytnis wijt!

(Het zanggezelschap "De Harmonie" werd opgericht in 1895)
"Om vier uur wordt de kermesse d'été geopend, 't neusje van den zalm, te veel bijna om op te noemen. In de wafelkraam á la Consael van de firma Idraur & Co., hofleverancier 'fen master Blaauw', vinden we ons bediend door twee aardige Zeeuwsche boerinnetjes, en worden onze ooren gestreeld door de zangen van een Italiaansch paartje met tambourijn en mandoline. Willen we de toekomst voorspeld zien, laat ons dan binnentreden in het Koninklijk Spiritistisch Theatre van mesdames Sanzonowitsch, Karondoromih en Veronoiwitch. Tevredenheidsbetuigingen van twaalf gekroonde hoofden liggen ter inzage, 't is dus 'fortroud spul'.

Op het plein staat de bij Koninklijk besluit goedgekeurde Nederlandsch Balinesche Stoomfiets-draaimolen. Even verder ontmoeten we eene Electrische weegmachine, een bloementent, met daartegenover het groote Amerikaansche Geheim, directie Nooitgedacht. De familie Lewandiwski van St. Petersburg is gearriveerd met het grootste orchestorgel
ter wereld. Bonne doet met z'n gezelschap artisten een kunstreis door Irnsum's straten. Een tent met schertsartikelen trekt verder onze aandacht."

"Druk wordt er op het terrein gevent met de feestcourant, feestliederen en … looten van de Eerste Irnsumer Verloting in vijf klassen waarvan de laatste zal uitloten over 160 jaren. Bewaring van niet uitgelote nummers is streng noodzakelijk; we zullen ze dus in latere boedelscheidingen wel aantreffen.

Zes uur ongeveer is het schoolfeest afgeloopen, de kermesse d'eté duurt tot het vuurwerk, dat om tien uur wordt afgestoken en een waardig slot van den den feestdag vormt. Den geheelen avond beweegt zich een kolossale menigte op het feestterrein en vieren vroolijkheid en blijdschap hoogtij.

Met het vuurwerk is het officieele gedeelte van te programma afgeloopen. Irnsum heeft den dankbaarheidsplicht jegens meester Blaauw volbracht. Prachtig is het feest geslaagd, schitterend en overweldigend is de hulde geweest aan het grijze schoolhoofd."

De heer E. Blaauw deed in 1856 op 16 jarige leeftijd examen voor hulponderwijzer.

Van 1 september 1859 tot 1 februari 1860 was hij onderwijzer te Gorredijk, van 1 februari 1860 tot 1 maart 1861 te Oudeschoot en van 1 maart 1861 tot 15 juli 1863 onderwijzer te Langezwaag.

Bij raadsbesluit van 1 juli 1863 werd hij benoemd tot hoofd der school te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem, op een salaris van vierhonderd gulden uit de dorpskas, vijf-en-twintig gulden voor de avondschool en vrije woning met tuin.

Bij de vacature voor hoofd der school te Irnsum in december 1869 viel de keus op het schoolhoofd van Sijbrandaburen.

En zo werd meester Blaauw naar Irnsum overgeplaatst, waar hij 1 maart 1870 in functie trad.

De jubilaris is veertig jaren schoolhoofd geweest in Rauwerderhem: 7 jaren in Sijbrandaburen en 33 jaren in Irnsum.

Jubilaris! Gij hebt gezien de kinderlijke liefde van leerlingen en oud-leerlingen. Gij hebt gevoeld hunne dankbaarheid voor wat Ge steeds voor hen geweest zijt, Veertig jaren lang hebt ge gegevens het beste wat in U was. Honderden kinderen hebt ge opgevoed tot menschen, die op 's levens zee hun weg wisten te vinden. Ge staat in 's levens avondstond, een weemoedige gedachte, dat ge binnen enkele jaren uw werkkring vaarwel zult moeten zeggen, vervult U. En toch! Als Ge op den afgelegden levensweg terugziet, zult Ge dankbaar zijn voor wat het leven U heeft geschonken! 's Levens avondstond is voor velen zoo droef, zoo kil, zoo somber; 's levens avondstond is soms een vloek tegen het leven, dat den lijder vol smarte doet uitroepen: wanneer het einde? Maar 's levens avondstond kan ook zijn een beeld van diepen vrede. Zoo'n levensavond zij uw deel! En als we U dit toewenschen, dan omvat die wensch U beiden, "meester en meesterke!" We kunnen ons den Jubilaris niet voorstellen, zonder de liefhebbende Vrouw-Moeder, die in al dien tijd lief en leed met hem heeft gedeeld. Grijs Echtpaar, heil U!

Rauwerd, F.Jac. de Zee.Ekke Uilkes Blaauw overleed te Leeuwarden, bijna 85 jaar oud, op 14 december 1924. Hij werd in Irnsum begraven.

Zijn echtgenote Lutske Roelofs van der Velde werd 90 jaar.
Sjoukje Blaauw en Herre Hooghiemster


Foto links: Dochter Sjoukje Blaauw was getrouwd met Herre Hooghiemster, die dominee werd.

Wetenswaardigheden over Herre's vader, Durk Hooghiemster, zijn elders op deze website te vinden.
Naar boven
www.irnsum.nl : de website over de dorpshistorie van Jirnsum