Terug naar hoofdstuk    Naar homepage

De ālde būterfabryk - gedicht door G. Palma

Dou ālde Jirnsumer būterfabryk, bist wol āld, mar noch geef as kryt.
Noch net sa mālle lang forline, moast de fabrykspiip al fordwine.
Nou hat it gemeentebestjūr bisletten, de ālde Jirnsumer būterfabryk ōf to brekken.
En fjirders noch bisletten, op dit plak nije wenten del to setten.
Al stiest hjir sa'n hūndert jier, brochst for śs doarp follo fortier.
Straks moast śt śs doarp fordwine, nea sil de sinne der wer op dy skine.
It sil wol net oars kinne, wy moatte hjir mar oan wenne.
Mar dyn byld sil net forgean, sa bliuwst foar śs doarp Jirnsum bistean.


Gezicht op Irnsum met de fabrieksschoorsteen
Yn dy tiid wie hjir de Flānsumerfeart tige yn tel, dźr kaem Jurjen Mous elke dei mei syn molkskou del.
Jurjen Mous, in man tige māns, kaem der deis twa kear lāns.
Hy luts him somtiids oan dy molkskou bryk, sa kaem de Flānsumer molke oan de Jirnsumer būterfabryk.
Ek molkeweinen en oare molkefaerders brochten dźr de molke oan, oan dy fabryk, dy't dźr sa smūk lei, tusken de Rykswei en de Boarn.

Sint v/d Wal kaem dźr moarns ek al ier, en wie al gau mei syn molkkarre yn't spier.
Hy folde de bussen mei molke en brij, dit bistimd foar de Jirnsumer burgerij.
Hy ried syn molkkarre oer de fabryksbarte nei de dyk, en sutele syn waer śt oan earm en ryk.
Sa gong Sint elke dei mei syn molkkarre by de doarren lāns, foar de Jirnsumer būterfabryk in goeije stimulāns.

It like allegearre sa tige skoan, mei de būterfabryk dźr oan de ālde kromme Boarn.
Mar inkele jierren letter, waerd it al net better.
Hwant in skoft dernei kaem de būterfabryk dźr stop, foar it wurkfolk en doarpke Jirnsum in greate strop.
Lokkich koe it greatste part wurkfolk mei oergean, nei de būterfabryk dźr yn de Legean.
It measte wurkfolk hat dat ek dien, en binne yn Sibrandabuorren wenjen gien.
Mar ta eintsje bislśt, hat de būterfabryk foargoed de piip śt.
Sa kaem in ein oan dizze fabryk syn bistean, ek de measte boeren binne mei oergien, nei de būterfabryk yn de Legean.
Wy witte it noch klear, de Jirnsumer būterfabryk bistiet net mear.

Jirnsum, maeije 1981. G. Palma
(uit "De Stim fan Jim" augustus 1997)

Naar boven
www.irnsum.nl : de website over de dorpshistorie van Jirnsum