Elektronisch plakboek over de historie van Irnsum

Nieuwe website in aantocht

Deze website is al meer dan 10 jaar oud. In de wereld van het internet is dat middeleeuws... Er wordt al een tijdje achter de schermen gewerkt aan een nieuwe site, met veel meer mogelijkheden.

De lancering is gepland op 27 november 2014, tegelijk met het nieuwe boek 'Historische wandelroutes Jirnsum' en de presentatie van het 'vernieuwde' officiële dorpswapen.

Tijd: 20:00 uur, plaats Dorpshuis Jirnsum (nabij hervormde kerk).

Dorpsstraat te Irnsum, foto gemaakt vóór 1911 Deze website gaat over de historie van het dorp Irnsum en haar vroegere inwoners, in de meest ruime zin. Het dorp ligt midden in de provincie Friesland, zie kaarten en Google maps.

"About the HISTORY of IRNSUM, nowadays called Jirnsum. This is a small and old village in Friesland, located in the northern part of The Netherlands."

Reageren? mail naar:  HISTORIE @ IRNSUM.NL

 

Jirnsum op de Friese boekenkaart

De organisatie van de "Moanne fan it Fryske Boek 2013" wil zo veel mogelijk boeken met namen van Friese dorpen steden in kaart brengen en Jirnsum doet goed mee met zo'n 20 titels! Op onze website staat de boekenlijst met tekstfragmenten. Aanvullingen? Wij horen het graag!

Nominatie Geschiedenisonline

Vindt u deze website de moeite waard? Deze site was een van de kandidaten voor de Geschiedenis Online Prijs. Vanaf 15 december 2012 kon iedereen via www.geschiedenisonlineprijs.nl een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete website(s). Meer dan 225 historische websites hadden zich aangemeld. (Nee, de prijs hebben we er niet mee gewonnen...)

Expositie historische dorpsfoto’s

vond plaats op zondagmiddag 20 Mei 2012
in “de Fermanje”, Rijksweg 138 te Jirnsum

Een gezellige inloopmiddag: kom ook kijken en herinneringen ophalen, of verhalen van vroeger met ons delen. Voor het eerst te zien: een uniek houtsnijwerk http://www.bovenlichten.net/id482.html uit Pybinga State.

Verder zijn we o.a. op zoek naar foto’s van de afgebroken gebouwen in de Wijde Steeg (oude herberg, winkels, huizen, boterwaag). Heeft u die? Ook tekeningen, documenten, of voorwerpen over de historie van Jirnsum kunt u laten zien en beoordelen. Van zulke zaken maken we graag even een foto of kopie, zodat u ze direct weer mee naar huis kunt nemen.

Gedichten over Irnsum uit 1825
van de schrijvende boer K.C. Nijdam

Over het leven en werk van Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) verscheen een artikel in De Vrije Fries 2010.
Op 19 maart 2011 was er in Leeuwarden een lezing over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant van 23-03-2011 wijdde er een bespreking aan, in de rubriek 'bijeengelezen', met als titel "Dichtende boer Nijdam belangrijke schakel".

Hier de PDF van het artikel downloaden


Klaas Cornelis Nijdam in De Vrije Fries 90Moord van 1928 bij Oudeschouw krijgt een vervolg...

De bekende Fries schrijver Hylke Speerstra schreef een nieuwe editie van 'It wrede paradys'. Daarin staat het aangrijpende verhaal van een emigrant wiens verloofde werd vermoord bij Oudeschouw.

Klik hier voor het fragment met de foto's.  

Meer info over de schrijver en zijn nieuwe boek.


Schaafsma's uit Irnsum

In maart 2010 verscheen -in kleine oplage- het hier afgebeelde boek. Het gaat over Pieter Jentjes die werd geboren te Irnsum als zoon van een schipper uit een katholieke familie. Hij trouwde in 1787 met Wapke Sybrens. Zij waren de voorouders van één der families met de naam Schaafsma. Op boeiende wijze wordt hun leven in de Franse tijd beschreven. Ook het nageslacht komt uitgebreid aan bod... Het boek telt 120 pagina's en is uitsluitend te bestellen bij de auteur. 

Bestellen? mail naar:  siep.schaafsma @ hetnet.nl

Nazaten Pieter Jentjes Schaafsma

Algemene "site" informatie

De eerste versie van deze site ontstond in januari 2002, als een elektronisch archief voor een aantal historische verhalen die ik publiceerde in de dorpskrant "De Stim fan Jim". De aanleiding daartoe vormde mijn oude hobby genealogie (stamboom onderzoek) en de behoefte om allerlei vergaarde informatie in een regionaal-historisch kader te kunnen plaatsen.

Naderhand heb ik deze website uitgebreid met informatie van anderen en afbeeldingen uit diverse boeken. Ook zaken die indirect te maken hebben met de geschiedenis van het dorp werden (en worden) toegevoegd.

In september 2002 zijn enkele links opgenomen naar pagina's op het internet, die betrekking hebben op de geschiedenis van Irnsum. In de praktijk is gebleken dat deze links niet altijd werken of zelfs "opeens" kunnen verdwijnen. Hierop heb ik uiteraard geen invloed.

In 2004 ben ik begonnen met naspeuringen over de geschiedenis van zaken die tegenwoordig "gewoon" zijn. Hoe ontstond de boerenleenbank in het dorp? Wie hadden telefoon in de beginjaren? Wanneer deden verzekeringen hun intrede?

In maart 2004 kreeg de website een grote beurt, om layout en typografie weer in de pas te laten lopen. Tevens zijn er toen op elke pagina vaste knoppen toegevoegd voor "terug", "home" en "omhoog".

In enkele hoofdstukken staan onderwerpen zonder een link (= niet onderstreept). Het betreft dan verhalen die nog niet gereed zijn, bijvoorbeeld omdat ik over onvoldoende gegevens beschik.

In april 2005 is een zoekmachine geplaatst zodat u deze website snel kunt doorzoeken op een bepaald trefwoord. Verder heb ik toen alle pagina's geprint om de inhoud te kunnen nakijken op typ- en taalfouten. Toch nog iets over het hoofd gezien? Laat het me a.u.b. even weten!

In februari 2008 is het ontwerp van de website vernieuwd en rechtstreeks onder eigen domein op het internet gezet. De oude versie stond nog enige tijd als "archief" op www.irnsum.tmfweb.nl.

In januari 2009 is een link naar Google Maps geplaatst, zodat u snel de satellietbeelden van het dorp kunt vinden. Verder is een begin gemaakt met het on-line zetten van mijn historische artikelen die in De Stim zijn gepubliceerd. (zie menu links)

In oktober 2009 gaf de Koninklijke Bibliotheek te kennen deze website te willen archiveren als "digitaal erfgoed". 


Aanvullingen, correcties en reacties op dit historisch plakboek zijn vanzelfsprekend welkom!

Wie iets in het gastenboek schrijft krijgt van mij een persoonlijke reactie per e-mail. Maar u kunt ook rechtstreeks

Symen A. Schoustra
historie @ irnsum.nl


Het dorpswapen

Als basis de kleuren rood en wit van Rauwerderhem. Het kruis verwijst naar de martelaar Mauritius, aan wie de eerste dorpskerk was gewijd. Het water van het riviertje de Boorn kronkelt dwars over het wapenschild.

Irnsum in de literatuur

Onder "Het dorp" is een pagina opgenomen met vermeldingen van passages uit boeken waarin de naam Irnsum voorkomt. Help ook mee speuren!

OUDE FOTO's

Heeft u oude foto's die op het dorp en/ of haar inwoners betrekking hebben? Ik maak hiervan graag een scan. Natuurlijk kunt u ook een JPG file per e-mail opsturen.

Frysk? FAQ!

Waarom is deze site niet Friestalig?

Door het gebruik van de Nederlandse taal bereik ik een groter publiek. Veel geïnteresseerden, soms in het buitenland, lezen nu eenmaal geen Fries. (waar dat gepast is, blijven citaten en anekdotes onvertaald)

Het dorp heet toch Jirnsum?

Dat klopt, maar vroeger was het Irnsum. Voor onderzoek in de archieven is de oude naam nu eenmaal handiger. Mensen met interesse in historie of genealogie zoeken via Google op de oude naam. Velen buiten Friesland weten vaak niet eens dat de naam van het dorp is veranderd...

Hedendaags nieuws

Geen interesse in historie? Klik hier voor bezoek aan de dorpssite van Jirnsum voor het actuele nieuws.
Zoek uw voorouders in deze site

Deze zoekmachine werkt ook op andere woorden in deze site.

Historische Lezing in de Bibliotheek te Grou
op 9 maart 2010 trok groot aantal belangstellenden

In januari t/m april 2010 vonden er vier lezingen plaats over historische onderwerpen. De lezing "Kleasters yn it Boarne gebiet" betrof deze omgeving. Zo was er in Nes (bij Akkrum) een belangrijk klooster van de Duitse Orde. In Aalsum (bij Oudeschouw) stond  een vrouwenklooster, dat ooit meer dan 100 nonnen herbergde. Deze lezing werd verzorgd door Prof. dr. Hans Mol van de Fryske Akademy. Hij weet veel van deze materie en kon op een heldere en boeiende wijze vertellen. Er kwamen maar liefst 130 geïnteresseerden op af. Een duidelijk teken dat er veel belangstelling is voor de historie van de eigen omgeving. Hopelijk komt er nog eens een vervolg, want het publiek wil graag meer weten over de stinzen in dit gebied...


Lidmaatschap Fryske Akademy 11 september 2009

Direkteur-bestjoerder Reinier Salverda hat op de Akademy-dei fan 2009 acht nije leden fan de Fryske Akademy beneamd. Ien derfan wie de gearstaller fan dizze webside. Oanlieding fan it lidmaatskip: "syn grutte, oanhâldende niget oan de wittenskip en de Fryske kultuer".

Elk jaar benoemt de directeur van de Fryske Akademy een aantal nieuwe leden, op basis van hun verdiensten voor de wetenschap en de cultuur m.b.t. tot Friesland. In dit geval betrof dat de initiator en beheerder van de website www.irnsum.nl .

Benoemd tot lid van de Fryske Akademy
Prof. dr. R. Salverda (r) overhandigt de oorkonde aan Symen Schoustra.

Website bekroond met Verhoeve Promotieprijs 2006

De initiator van deze website
Op 2 maart 2006 werd in Jirnsum, tijdens de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang, wederom de Verhoeve Promotieprijs uitgereikt.

Uit handen van de heer Andringa van de Verhoevegroep, ontving ondergetekende de Verhoeve Promotieprijs 2006 "Voor het werk dat hij verricht op geschiedkundig en genealogisch vlak en waarvan hij de resultaten publiceert in zowel de dorpskrant 'De Stim fan Jim' als op zijn eigen website: www.irnsum.nl."

In 1997, toen de Verhoeve groep hier een nieuw bedrijfspand bouwde, besloot de directie de Verhoeve Promotieprijs in het leven te roepen. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor mensen die zich inzetten voor de promotie van het dorp. In 2006 is de Promotieprijs voor de laatste keer uitgereikt.

Naschrift: "Ik ben zeer vereerd met deze blijk van waardering en ervaar het als een grote aansporing om door te gaan met de geschiedschrijving van Irnsum / Jirnsum".
Symen A. Schoustra.


Boeken over de dorpsgeschiedenis

Over de historie van Jirnsum heeft Yge Damsma een boekje samengesteld. Hij zei er het volgende over: "It lei net yn'e bedoeling om op myn âlde dei noch útjouwer to wurden, mar ik foun safolle nijsgjirrige saken oer froeger en dat woe ik ek foar oaren tagongklik meitsje".

Damsma, die altijd in Jirnsum heeft gewoond, wist veel over de geschiedenis van dit dorp. Zo schreef hij diverse publicaties, ondermeer over het verleden van verenigingen.

Verder heeft Damsma zich op gemeentelijk niveau vaak ingezet voor de belangen van het dorp. Hij overleed in het najaar van 2005.


Het boekje van Yge Damsma
Het boekje van Damsma bevat talrijke illustraties.

Het belangrijkste boek over het verleden van Irnsum is "Fan terp nei terprâne", dat verscheen in 1993. Het is nog te koop in de voormalige doopsgezinde kerk.

 

Deze website is volledig particulier initiatief. Belangrijke informatiebronnen zijn de archieven van de gemeente en van Tresoar. Het overnemen van illustraties en gegevens van derden gebeurt in principe met een vermelding van de bron. Voor allerlei details en informatie of afbeeldingen die op internet zijn gevonden is dat niet altijd mogelijk. Daarvoor vragen wij uw begrip. Met informatie over nog levende personen is deze website zeer terughoudend. De techniek en navigatie van deze site zijn bewust eenvoudig gehouden; voorlopig ligt de nadruk op content en snelheid. Het melden van eventuele fouten in links, navigatie of weergave wordt uiteraard op prijs gesteld. De optimale beeldschermresolutie bedraagt 1024 x 768.